Onderwijs expertisecentrum

Over het onderwijs expertisecentrum
SBO de Evenaar heeft zich ontwikkeld tot een onderwijs expertisecentrum (OEC).

Binnen het onderwijs expertisecentrum is kennis over en ervaring met  veel vormen van (speciaal) onderwijs in Nederland beschikbaar. , We hebben expertise met betrekking tot hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, autisme, onderwijs aan het jonge kind, vroegschoolse  educatie, coaching, co teaching, video – interactie – begeleiding, Marte Meo, Beeldbegeleiding in School (bis), Nederlands als tweede taal, intervisie begeleiding, werken met gelaagde instructie, handelingsgericht werken, opbrengstgericht werken, sociale vaardigheidstrainingen, werken met leerlijnen, handelingsplannen, groepsplannen en nog veel meer beschikbaar.

Het onderwijs expertisecentrum volgt onderwijsontwikkelingen op de voet en heeft zich ten doel gesteld om specifieke kennis en ervaring te delen om samen verder te komen. Het is een laagdrempelige voorziening waar de intern begeleiders van de scholen uit Nieuwegein terecht kunnen met vragen over onderwijs en specifieke onderwijszorg. De voornaamste taak is om samen met de basisscholen  in kaart te brengen welke speciale onderwijszorg en onderwijsbehoeften er zijn en wat er nodig is om hieraan tegemoet te komen.

Zichtbaar
De Evenaar maakt deel uit van het Samenwerkingsverband voor passend onderwijs Profi Pendi.  Alle schoolbesturen in Nieuwegein en omgeving (Lekstroom) zijn aangesloten bij Profi Pendi. Het onderwijs expertisecentrum levert een bijdrage aan het dekkende aanbod van het samenwerkingsverband zoals:

 1. Het thuis nabij opvangen van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;
 2. In brede zin onderwijs bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;
 3. Expertise delen, op alle ontwikkelgebieden met ouders, kinderen en leerkrachten/ (zorg)-ondersteuners.

We zijn betrokken bij de samenleving en willen samenwerken met iedereen die het onderwijs wil verbeteren voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben.

Het onderwijs expertisecentrum bestaat uit:

 • Observatiegroep (JRK+-groep) voor leerlingen van 4-6 jaar die een zeer specifieke meervoudige hulpvraag hebben. Dit is een onderwijs zorg arrangement van de Evenaar en Reinaerde.
 • De Kangoeroegroep, is ook een onderwijs zorg arrangement van de Evenaar en Reinaerde. Het is een groep voor leerlingen van 5 t/m 12 jaar met een (algehele) ontwikkelachterstand, autisme spectrum stoornis of een combinatie hiervan.
 • Taalatelier met daarin voltijd- en deeltijdschakelklassen voor statushouders en neveninstromers ( NT2).
 • Kenniscentrum gericht op het delen van kennis en vaardigheden. Hierin zijn ondergebracht:
  • leesexpert
  • Schoolmaatschappelijk werk (inclusief opvoed- en ouderbegeleiding ism Geynwijs)
  • SOVA
  • Jonge kind expertKindercaoching
  • Meerbegaafden workshops
  • Logopedie
 • Onderzoekscentrum voor:
  • Psychologisch onderzoek
  • Logopedisch onderzoek
  • Didactisch onderzoek
  • Intelligentieonderzoek
 • Naschoolse Begeleiding en Ontwikkeling (NBO) voor kinderen die extra aandacht nodig hebben ( ism Geynwijs).

Het onderwijs expertisecentrum werk in het gebouw samen met:

 • Peuterspeelzaalgroepen voor kinderen en ouders die extra begeleiding nodig hebben bij hun opvoeding en ontwikkeling (PSZ Columbus).
 • Praktijk voor kinderfysiotherapie en een praktijk voor kinderen met overgewicht (Balanz kids).
 • Youké Sterke jeugd, begeleidt en behandelt kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen bij opgroeien en opvoeden en heeft in het gebouw van de evenaar een observatiegroep voor het jonge kind.

Coaching en begeleiding & SVIB

Beeldbegeleiding (BIS)
Het Expertise Centrum De Evenaar biedt beeldbegeleiding aan de leerkrachten binnen de Evenaar  maar ook aan leerkrachten van andere scholen volgens de methodieken SVIB, Marte Meo en Direct Support.

Het doel van de beelden kan zeer verschillend zijn. Overeenkomst is echter dat er gericht gekeken wordt naar kleine verschillen die mogelijkheden bieden om het perspectief te kantelen. SVIB laat mensen letterlijk naar zichzelf kijken. De gewenste situatie geeft daarbij doel en richting aan de analyse van de interactie. Marte Meo werkt met een korte beeldopname aan afstemmen, benoemen wat zichtbaar is en het formuleren van de vervolgstap in de ontwikkeling van de leerkracht of van de leerling. Direct Support werkt vanuit het beeldmateriaal aan de bewustwording van handelingsalternatieven die direct inzetbaar zijn in de situatie en ook een direct resultaat zichtbaar maken.

Doel
Bij de begeleiding met beeld maken we onderscheid tussen deze diverse beeldbegeleidingstechnieken. Inzoomen op wat iemand (zelf) doet, waardoor er dingen (ook) goed gaan. Mogelijkheden en kwaliteiten benoemen en vervolgens benutten om dichter bij de gewenste toekomst te komen. SVIB gebruikt niet alleen filmopnames maar ook relatievragen: wat merken je leerlingen als je deze stap zet? Wat zien de ouders? Hoe reageren je collega’s? Bij Marte Meo vormt de opname het vertrekpunt voor het formuleren van de vervolgstap in de ontwikkeling. Tenslotte is Direct Support erop gericht om direct een alternatief aan te bieden voor het handelen van de leerkracht.

Door wie
Opgeleide en gecertificeerde beeldbegeleiders.

Didactiek

Ondersteuningsaanbod
Voor onderstaande zaken kan er een beroep gedaan worden op de expertise van het onderwijs expertisecentrum:

 • didactisch diagnostisch onderzoek;
 • scholing of advisering over specifieke leerproblemen;
 • advisering bij het opstellen van handelingsplannen;
 • scholing of advisering bij het inzetten van (individuele) leerlijnen.

Logopedie

Logopedie

 • Logopedisch onderzoek en diagnostiek;
 • Logopedisch advies;
 • Logopedische consultatie.

Meerbegaafden workshops

Om een optimale ontwikkeling te kunnen waarborgen is het van groot belang om aan te sluiten bij specifieke onderwijsbehoeften. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben bieden we een daarop afgestemd aanbod naast het reguliere onderwijsaanbod. Binnen het expertisecentrum zijn hiervoor workshops ontwikkeld waarin een overstijgend leeraanbod wordt gegeven. De thema’s en/of projectonderwerpen verschillen per blok. De workshops vinden plaats onder schooltijd.

Het aanbod is gericht op het aansluiten bij het denkvermogen, de belangstelling en vooral ook het tempo en niveau van verwerken van de leerling. Hierdoor worden leerlingen uitgedaagd tot hoger orde denken, samen werken en samen leren.

Doel
Het ontwikkelen van vaardigheden en het eigen maken van onderzoekend en ontwerpend leren door het stimuleren van de nieuwsgierigheid en verwondering van leerlingen, staat binnen de lessen centraal. Hier is het hoger orde denken een belangrijk onderdeel van. De betrokkenheid voor en het ontwikkelen van competenties en talenten van ieder kind doen wij onder andere door samen te denken, leren en werken.

Doelgroep
De workshops voor Meerbegaafden richten zich op leerlingen (in de leeftijd van 7-13 jaar).

Aanmelding
Leerlingen kunnen per blok worden aangemeld via het toestemmingsformulier dat ouders samen met de school van herkomst invullen. De kosten verschillen per workshop.

Contact
meerbegaafden@sbo-evenaar.nl

Brede school

Brede School
De Evenaar heeft zich ontwikkeld tot een brede school voor onderwijs, kinderopvang en zorg. Hiervoor is de samenwerking aangegaan met diverse kernpartners.

 • Kind & Co
 • Kinderfysiotherapeutisch Centrum
 • Youké
 • Reinaerde

Kinderfysiotherapeutisch Centrum

Door onze meerjarige ervaring op scholen in basis onderwijs en speciaal onderwijs kunnen de fysiotherapeuten samen met leerkracht en ouders gericht problemen onderkennen en behandelen. De kinderfysiotherapeut is  breed opgeleid, en geeft niet alleen oefentherapie maar behandeld diverse medische indicaties.

Klik hier voor een link naar de website.

Kind & Co

Peuterspeelzaal met voorschoolse educatie
Binnen SBO de Evenaar biedt Kind & Co kleinschalige kinderdagopvang waaronder peuterspeelzalen met voorschoolse educatie. 

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
Voor- en Vroegschoolse Educatie is er voor peuters en kleuters  die risico lopen op een taal of ontwikkelingsachterstand. Kind & CO verzorgt de voorschoolse educatie voor de peuters en de Evenaar is verantwoordelijk voor de aansluiting daarop en verzorgt de vroegschoolse educatie voor de kleuters.

Kinderdagverblijf
De allerkleinsten – van 6 weken tot 4 jaar- kunnen terecht op het kleinschalige kinderdagverblijf Columbus. Depedagogisch medewerkers vangen de kinderen liefdevol op en stimuleren ze in hun ontwikkeling, waarbij we aansluiten bij hun belevingswereld.

Hier vindt u alle informatie over de organisatie en deze locatie van kinderdagverblijf Columbus.

Naschoolse opvang

De Globetrotters is de naam van de  naschoolse opvang. De middag begint meestal met iets te drinken en te eten. Wie wil, kan vertellen over de belevenissen op school. Daarna is het tijd voor ontspanning, iets gezelligs doen. Naschoolse opvang is de vrije tijd van het kind en moet dus vooral leuk zijn.

Via deze link komt u terecht bij de website van Kind & Co, daar vindt u alle informatie over onze organisatie en deze locatie, buitenschoolse opvang de Globetrotters.

Youké

Sterke jeugd
Youké begeleidt en behandelt kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen bij opgroeien en opvoeden. Zo kort als kan en zo lang als nodig, zodat zij veilig en zelfstandig verder kunnen.  Het aanbod is dichtbij huis, in scholen, bij zorgteams en op locaties in de wijk.

Youké staat voor sterke jeugd. Ieder kind is oké. Met een eigen talent, kleur en netwerk. Dat is het startpunt van de hulp. De cliënt is onze belangrijkste samenwerkingspartner en weet zelf waar de oplossing ligt voor zijn hulpvraag. Dat doen we samen met een groot aantal gespecialiseerde partners in de provincies Noord Holland, Utrecht en Gelderland.

www.youkejeugd.nl