Taalatelier

Taalatelier
Bosruiter 14
3435 EM Nieuwegein
Telefoonnummer: 06 42791294

Deeltijd schakelklas – Neveninstromers

Deeltijd schakelklas voor kinderen met taalachterstand:
Deze groep is voor kinderen in de leeftijd tussen de 4-12 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. De ouders komen uit het buitenland en wonen en werken in Nederland. Leerlingen volgen 3 dagen NT2 onderwijs op het Taalatelier. De overige tijd zijn de kinderen op hun eigen school, waar de kinderen ook ingeschreven staan. Dit noemen wij de moederschool. De opzet is om juist deze groep kinderen een betere basis te bieden voor hun verdere carrière in het Nederlandse onderwijs en hierdoor ook sociaal een betere aansluiting te geven.

Met de samenwerkende scholen van de neveninstroom is intensief contact met de leerkracht of met de intern begeleider.

 • Werken met ontwikkelingsmaterialen
 • Sociaal emotionele ontwikkeling

Voor oudere leerlingen aangevuld met:

 • Spelling
 • Lezen
 • Begrijpend lezen

Wat wordt er in de instroomgroep gedaan? Er wordt veel tijd besteed aan:

 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Woordenschatuitbreiding
 • Begrijpend luisteren
 • Thematisch werken
 • Eventueel op het eind met pre-teachen van wereld oriënterende vakken
 • Rekenen

Er wordt gebruik gemaakt van diverse reguliere methoden, handreikingen voor NT2 onderwijs en computerprogramma’s. Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind en in welke taalvaardige fase deze leerling zit. In overleg wordt er gekeken naar de volledige terugkeer van de leerling naar de eigen school.

Werving en selectie Leerlingen
Leerlingen worden door de “moederschool” aangemeld bij het Taalatelier. Als de ouders toestemming geven wordt het kind voor een periode in de deeltijdschakelklas geplaatst. Leerlingen hebben recht op 10 onderwijsmaanden, in overleg wordt hiervan afgeweken.

Nieuwkomers
Voltijd schakelklas voor Nieuwkomers:

De voltijdse schakelklas is een klas voor kinderen van nieuwkomers, tussen 4 en 13 jaar. De gezinnen wonen in gemeente Nieuwegein, Lopik, IJsselstein of Vianen (onderdeel van gemeente 5Heerenlanden). In de schakelklas kunnen meerdere kinderen uit een gezin geplaatst worden. In deze voltijdse variant zitten de leerlingen de hele week bij elkaar op één locatie.
Het geeft leerlingen de kans om de eerste periode in Nederland NT2 onderwijs te volgen en uiteindelijk voldoende toegerust te zijn om regulier of speciaal onderwijs te volgen in Nederland.

Nieuwkomers zijn kinderen die nog kort (tot 4 jaar) in Nederland verblijven en het Nederlands onvoldoende machtig zijn om aan regulier onderwijs deel te nemen. Het kan hierbij gaan om kinderen van asielzoekers/vluchtelingen of kinderen die naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging. Deze leerlingen volgen 40 weken een voltijd programma op het Taalatelier. Daarna zoeken ouders een vervolgschool diepast bij de onderwijsbehoeften van de leerling. We bereiden dit samen met ouders voor en begeleiden hen bij dit traject.

Werving en selectie
Leerlingen worden via Vluchtelingenwerk aangemeld bij het Taalatelier. Ook kunnen voorschoolse voorzieningen leerlingen met taalachterstand signaleren en gebruik maken van de expertise van het Taalatelier.

Doorstroom
De schakelklasleerkracht volgt de ondersteuningsroute van het Taalatelier en spreekt met ouders over het vervolgonderwijs. In deze gesprekken geven zij ouders advies over wat de leerling nodig heeft. Zo nodig vindt er multidisciplinair overleg plaats of zijn er andere overlegmomenten. Ouders gaan op zoek naar een “thuisnabije” school. Daarna maken ouders een keuze welke school zij passend vinden. Hierna volgt het aanmeldingsproces zoals de schoolbesturen dat in Nieuwegein hebben vormgegeven.

Ondersteunende functie naar regulier basisonderwijs
Vanuit het Taalatelier onderhouden we regelmatig contact met de basisscholen. We bieden nazorg wat inhoudt dat we na 10 weken en na een half jaar na plaatsing op de basisschool contact hebben met de leerkrachten. Het initiatief hiervoor gaat uit van de schakelklas-leerkracht. Daarnaast zijn we graag een vraagbaak en organiseren we informatiemomenten voor scholen gedurende het schooljaar.  In de situatie van specifieke casuïstiek kan de school ons raadplegen en een beroep doen op onze expertise.

De Taal+klas

Deze groep is speciaal bedoeld voor taalzwakke leerlingen of leerlingen die weinig Nederlands horen in hun omgeving van 6 of 7 jaar oud. Deze leerlingen starten met de leerstof van groep 3. Binnen deze groep vallen onder andere leerlingen die onvoldoende geprofiteerd hebben van de VVE programma’s. Deze leerlingen hebben normale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Deze leerlingen volgen 3 dagen taal- en leesonderwijs op het Taalatelier.

Met de samenwerkende scholen van de taal+klas is intensief contact met de leerkracht en/of met de intern begeleider.

Ouderbetrokkenheid

Het betrekken van de ouders bij het leerproces van het kind heeft een positief effect op de leerresultaten.

 • Ouders zijn betrokken bij de school door middel van een aantal contactmomenten;
 • Naast de reguliere gesprekken met ouders, sluiten zij aan bij verlengde schooldagen en bijzondere activiteiten;

Ouders nemen deel aan informatie momenten.

Klik hier voor de link naar de flyer van het Taalatelier.