Klachtenregelingen

Klachtenregeling SBO Nieuwegein
De Evenaar hanteert een interne klachtenregeling.

Als u een probleem heeft met een leerkracht of met de organisatie van de school, kunt u een klacht indienen bij de adjunct-directeur.
Deze luistert naar uw verhaal en vraagt zo nodig ook naar de mening van de leerkracht. Daarna vindt er meestal een gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouder(s).  Is het probleem daarmee niet opgelost, dan volgt een gesprek met de directeur/bestuurder. Dit kan plaatsvinden in aanwezigheid van de leerkracht en de adjunct-directeur. Na dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt aan de ouder(s), die de klacht hebben ingediend, opgestuurd. Als u dat wilt, kunt u uw mening aan het verslag toevoegen. Dat moet binnen één week na toezending plaatsvinden.

Wanneer dit ook geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot de interne of externe vertrouwenspersoon die door het bestuur is aangesteld. Als ook het gesprek met deze vertrouwenspersoon geen oplossing biedt, dan treedt de Klachtenregeling SBO Nieuwegein in werking. Deze klachtenregeling is op school aanwezig.

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is:
Postbus 95572,
2509 CN ’s Gravenhage

Intern contactpersoon klachtenregeling
Roland Rodenburg
Telefoon: 030-6048400

Klachtenregeling Primair Onderwijs

De school valt onder:
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800–8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900–1113111.