Voor ouders

Ziekmeldingen
Als uw kind om de een of andere reden niet naar school kan komen of later is dan verzoeken wij u tussen 8.00 uur en 8.30 uur de school te bellen op nummer 030 6048400. Dan weten wij waar uw kind is.

Ouderbetrokkenheid
U en wij hebben samen de zorg voor uw kind.

Ouder(s) en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een groot deel van de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.  Ieder heeft zijn rol en we werken samen op basis van gelijkwaardigheid. De school vindt goede samenwerking tussen school en ouder(s) belangrijk. Door ieders uiteenlopende ervaringen met, kennis van en kijk op het kind kan dit elkaar goed aanvullen en ondersteunen. De scheidslijn tussen school en gezin is niet strak, eerder vloeiend. Het heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van uw kind, onze leerling. Wij hechten dan ook veel waarde aan de contacten met de ouder(s).

Dit deel van de site is voor ouders om informatie te krijgen over De Evenaar. Wanneer u verder nog vragen heeft kunt u natuurlijk contact opnemen.

Belangrijke data en vakanties

Algemene informatie

1. Gymnastiek/Zwemmen
De gymnastieklessen worden gegeven in onze eigen gymzaal. Het is verplicht gymschoenen en gymkleding te dragen. Bijvoorbeeld een sportbroekje en een t-shirt of een turnpakje. Het is fijn als uw kind een handdoek en deo-roller meekrijgt in de gymtas om zichzelf na de les te kunnen verfrissen. Wanneer uw kind niet mee kan doen aan de gymles , moet dat schriftelijk meegedeeld worden.

Een aantal groepen uit cluster Groen gaat zwemmen. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. Tijdens het schoolzwemmen kan uw kind een zwemdiploma halen. De verantwoordelijkheden en de taken van de school en het zwembad zijn vastgesteld in het zwemprotocol. Dit protocol vindt u hier.  De zwemdag is op woensdag, tijden worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
We vragen altijd een aantal ouders om te helpen op de zwemdagen, dit zorgt ervoor dat alles goed verloopt. Wanneer er niet genoeg hulpouders zijn, zijn we vanwege de risico’s genoodzaakt het zwemmen bij deze groepen niet door te laten gaan.

Bijdrage
Voor het vervoer naar het zwembad wordt een verplichte eigen bijdrage van € 27,50 gevraagd.

Vrijwillige ouderbijdrage
​De ouderraad organiseert en financiert elk jaar veel leuke en ontspannende activiteiten voor de leerlingen.

U kunt hierbij denken aan sportactiviteiten, diverse vieringen, het gebruik van materialen maar ook het vervoer welke soms nodig is voor uitstapjes. Dankzij uw vrijwillige bijdrage, kunnen wij deze activiteiten organiseren. De hoogte van de bijdrage laten we aan de ouders/verzorgers zelf over en daarover ontvangen ouders/verzorgers een aparte brief.

1. Schoolmelk
De leerlingen ontvangen gedurende 25 weken gratis (karne)melk of yoghurt tijdens het eten.

2. Informatie voor gescheiden ouders
Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van kinderen en hun ouders. Als school vinden wij het belangrijk dat beide ouders de ontwikkeling van hun kind op de Evenaar kunnen blijven volgen. De wet stelt dat scholen verplicht zijn om beide ouders te informeren.
In geval van zeer zwaarwegende argumenten kan hier van af worden geweken. Wanneer de ouders gescheiden zijn, geldt het adres waar het kind ingeschreven staat als het huisadres. Naar dit adres wordt de post van De Evenaar gestuurd.
Wij gaan ervan uit dat de ouder die de post ontvangt de andere ouder op de hoogte houdt van belangrijke zaken op school en van de ontwikkeling van het kind. In het geval dat dit niet haalbaar is, kan de andere ouder de school vragen om rechtstreeks toe te sturen.

3. Stichting Leergeld
Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes.

Er kan een beroep gedaan worden op hulp van een lokale stichting Leergeld indien ouder(s)/verzorger(s) bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.
Ouder(s) of verzorger(s) kunnen bij de lokale Leergeld stichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) weer te laten meedoen. Meer informatie kunt u hier vinden of op school bij de maatschappelijk werker.

4. Ziekmelding kind
Wanneer uw zoon/dochter ziek is en niet naar school kan komen moet hij/zij door u ziek gemeld worden. De leerkracht registeert in Parnassys de afwezigheid.

5. Aanpak verzuim
De Evenaar heeft zich verbonden aan het regionale beleid; Verzuimprotocol regio Lekstroom.

Leerplicht en schoolverzuim

Leerplicht is de verplichting voor de ouder(s)/ verzorger(s), om ervoor te zorgen dat de leerling ingeschreven staat op een school en deze geregeld bezoekt. De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin de leerling 5 is geworden. Aangezien voor vijfjarigen een hele schoolweek soms te zwaar is, bestaat er voor hen de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) vrijstelling: in overleg met de schooldirecteur mogen de ouder(s)/verzorger(s) hun kind maximaal 10 uur per week thuishouden. Hoe u deze vrijstelling kunt aanvragen staat verderop in dit document beschreven.

Onder schoolverzuim wordt verstaan: alle vormen van fysieke afwezigheid van leerlingen tijdens de vastgestelde (les)uren en lesdagen van het schoolrooster (Artikel 4c lid 2). Verzuim is in te delen in geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

Als de leerling verzuimt, al dan niet met medeweten van ouder(s)/verzorger(s), incidenteel of geregeld, zonder dat daar toestemming voor is verleend, spreken we van ongeoorloofd verzuim. Ook Luxe verzuim (buiten de schoolvakanties zonder toestemming op vakantie gaan) valt hieronder en moet gemeld worden bij DUO (dienst uitvoering onderwijs)

Bij geoorloofd verzuim kunt u denken aan: 

 • Afwezigheid als gevolg van ziekte,
 • Doktersbezoek, tandarts, hulpverlening etc. Dit moet zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Wanneer dat niet mogelijk is, moet vooraf een briefje met de reden van verzuim ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.
 • Een religieuze feestdag: Hieronder wordt verstaan: verplichtingen van religieuze aard, die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen. Herdenkingen van historische/culturele gebeurtenissen vormen geen basis voor verlof, tenzij opgenomen in de Nederlandse nationale feestdagen. Als het feest over een aantal dagen verspreid is, is er altijd 1 officiële vrije dag. Als deze toevallig op een zaterdag of zondag valt, krijgt de leerling voor de maandag geen vrij.
 • Een huwelijk.
 • Een begrafenis.

Afwezigheid tijdens de lessen zal altijd in overleg met (de directie van) de school moeten gaan. U kunt dit verlof aanvragen door het verlofaanvraag formulier (te downloaden via deze link) in te vullen en deze bij de adjunct van het cluster van uw kind in te leveren. De school zal uw aanvraag schriftelijke toekennen of afwijzen.

Op deze wijze handelen wij als SBO De Evenaar bij geoorloofd verzuim:

 • Ziekmelding gebeurt door de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch tussen 08.00 en 08.30 uur;
 • De leerkracht wordt door de receptie geïnformeerd over de ziekmelding en monitort het ziekteverzuim van de leerling.
 • De leerkracht verwerkt de verzuimmelding in het leerlingvolgsysteem;
 • In de eerste week na ziekmelding neemt de leerkracht contact op met ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling;
 • De school (verantwoordelijkheid adjunct-directeur) gaat in gesprek met de ouders en leerling bij zorgwekkend ziekteverzuim van zeven of meer schooldagen aaneengesloten of bij de vierde ziekmelding in minder dan twaalf schoolweken. De school neemt contact op met de ouders/verzorgers bij bovengenoemd ziekteverzuim of eerder als duidelijk is dat er extra ondersteuning nodig is. Doel van dit gesprek is het delen van zorgen en verantwoordelijkheden, het achterhalen van de reden(en) van het verzuim (vooral van de redenen waar school een rol in kan spelen) en het komen tot concrete afspraken over begeleiding en zorg in goede samenwerking met de ouders.

Bespreekpunten:

 • Redenen ziekteverzuim;
 • Waar nodig afspraken rond begeleiding door de school maken;
 • Afspraken maken over terugkeer naar school;
 • Waar nodig een afspraak maken voor een gesprek op school indien het ziekteverzuim aanhoudt of als blijkt dat er complexere problematiek speelt. Bij complexere problematiek kan gedacht worden aan het meespelen van psychosociale problemen, problemen in de thuissituatie of consequenties; van een ziekte/ aandoening voor het functioneren op school;
 • Indien zorgwekkend verzuim na gesprek ongeoorloofd blijkt → start schema ongeoorloofd verzuim
 • School (verantwoordelijkheid adjunct-directeur) vraagt, naar aanleiding van het verzuimgesprek met ouders, een consult bij de jeugdarts aan (middels aanmeldformulier) en informeert ouder(s)/verzorger(s) hierover:
 • Advisering aan leerling, ouders/verzorgers en school
 • Gesprek met leerling en ouder(s)/verzorger(s) waar mogelijk binnen 2 schoolweken na aanmelding

Het aanmeldformulier kan door school samen met leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden ingevuld. (Zie Verzuimprotocol regio lekstroom 3.1.2.)

 • Jeugdarts stelt samen met ouders en leerling een plan van aanpak op:
 • Advisering aan school
 • Monitoring van ziekteverzuim door school i.s.m. jeugdarts.
  In geval de leerling en ouders niet verschijnen op de afspraak van de jeugdarts, weigeren mee te werken aan het vinden van een oplossing of afspraken niet nakomen dan spreekt de school de leerling en ouders hierop aan. Dat geldt ook voor onnodig aanhouden van het ziekteverzuim. De school kan de leerling aanmelden bij leerplicht met het verzoek de leerplicht te handhaven en mee te denken. Na een gesprek met leerplicht kan het ook zo zijn dat de ouders en leerling dan wel de bereidheid tonen mee te werken aan een gesprek bij de jeugdarts en het uitvoeren van het plan van aanpak. Zo wordt gezorgd voor een sluitende zorgketen. Indien er geen verbetering is van het ziekteverzuim kan de school de jeugdarts verzoeken opnieuw onderzoek te doen en kan zo nodig het sociaalteam betrokken worden. Hierbij kan de problematiek nader geïnventariseerd worden en advies worden gegeven/ c.q. worden verwezen.

Overig verlof/afwezigheid:

In bepaalde gevallen kan een leerling verlof krijgen. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden bij de school. School zal de aanvraag schriftelijk toekennen of afwijzen.

Vakantie:

Vakanties moeten zoveel mogelijk binnen de reguliere schoolvakanties gepland worden. Als het beroep van de ouder(s)/verzorger(s) het onmogelijk maakt om tijdens de schoolvakanties op vakantie te kunnen, kan er zogenoemd extra verlof worden verleend. Zie hiervoor Artikel 11 lid f van de Leerplichtwet, 1969. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Het verlof moet minstens 8 weken van tevoren worden aangevraagd;
 • Er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd waarmee aangetoond kan worden dat het beroep van de ouder(s)/verzorger(s) deze specifieke maatregel vraagt. De onderwijsinspectie neemt hierbij het standpunt in dat er voornamelijk gedacht dient te worden aan seizoensgebonden werkzaamheden en het moet redelijkerwijs te overzien zijn dat een vakantie in één van de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
 • Het verlof mag maar 1 keer per jaar worden verleend voor maximaal 10 aaneengesloten schooldagen;
 • Het verlof mag nooit vallen in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Verplichte melding jeugdgezondheidszorg en Leerplicht 

De school meldt ziekteverzuim van de leerling direct bij de schoolarts als de leerling:

 • Meer dan 5 dagen aaneengesloten of 5 incidentele dagen binnen één maand ziek is, waarbij de reden van het ziekteverzuim onduidelijk blijft of als sprake is van complexe problematiek.

Bij ongeoorloofd verzuim kunt u denken aan: 

 • De school heeft geen kennis van de reden van afwezigheid
 • De school heeft geen ziekmelding ontvangen
 • De ouders/verzorgers hebben niet tijdig bijzonder verlof aangevraagd
 • De Leerling komt te laat

Op deze wijze handelen wij als SBO De Evenaar bij ongeoorloofd verzuim:

 • Verantwoordelijke binnen de school (groepsleerkracht) zet verzuimmelding in leerlingvolgsysteem;
 • Verantwoordelijke binnen de school (groepsleerkracht) heeft contact met ouder(s)/verzorger(s) en leerling;

3 keer te laat/ongeoorloofd verzuim in afgelopen 4 schoolweken:

 • Verantwoordelijke binnen de school (groepsleerkracht) heeft gesprek met leerling en ouder(s)/ verzorger(s) uitmondend in afspraken om verzuim tegen te gaan.

16 (les)uren ongeoorloofd afwezig in een periode van 4 aaneengesloten schoolweken:

 • Verantwoordelijke binnen de school (adjunct-directeur) doet DUO-melding binnen 5 werkdagen. De dag vanaf welke het kind thuiszit geldt als eerste dag van het langdurig relatief verzuim.
  De leerplichtambtenaar zal binnen 5 werkdagen de casus oppakken en contact opnemen met de school om af te stemmen welke acties ondernomen worden. Ook wanneer de casus afgesloten wordt informeert de leerplichtambtenaar de school.

Aanpassingen in onderwijstijd

Indien er sprake is van een aanpassing van de onderwijstijd van een leerling handelt de orthopedagoog, in samenwerking met directeur en andere betrokken binnen de school, naar het Verzuimprotocol Regio Lekstroom. Het initiatief hiertoe ligt bij de orthopedagoog.

(zie ook hoofdstuk 4 van het verzuimprotocol lekstroom)

Onderschrijding van de onderwijstijd is elk uur dat een -op school ingeschreven- leerling niet naar school komt. Dit is niet in het geval van een ziekmelding.

Bij onderschrijding denken we aan (gedeeltelijke) afwezigheid op school als gevolg van:

 • Behandeling (Cat. A): Leerlingen in het speciaal onderwijs, waarbij de onderschrijding wordt veroorzaakt door behandeling/ diagnostiek in onderwijstijd;
 • Medisch (Cat. B): Leerlingen waarbij de onderschrijding wordt veroorzaakt door (para)medische* behandeling onder schooltijd, Chronische vermoeidheid of andere aandoeningen op medische gronden;
 • Tijdelijke plaatsing/ opname elders (Cat. C): Leerlingen waarbij de onderschrijding wordt veroorzaakt door noodzakelijke behandeling – voor de duur van maximaal 3 maanden – in:
 • Een klinische opname
 • Gesloten instelling
 • Residentiele instelling
 • Voor alle andere leerlingen die niet onder categorie A, B of C vallen en voor wie geldt dat zij vanwege lichamelijke en/of psychische redenen niet volledig aan het onderwijs kunnen deelnemen (categorie d), moeten scholen een aanvraag indienen. Zie hiervoor het Verzuimprotocol Regio Lekstroom.

Vrijstelling van onderwijs

Om helderheid te verkrijgen over de stappen die genomen dienen te worden bij het aanvragen of verlengen van een vrijstelling is het stroomschema procedure vrijstellingen regio Lekstroom opgesteld. In het stroomschema staat stapsgewijs beschreven welke stappen op welk moment door wie genomen dienen te worden. De orthopedagoog is hierin, voor wat betreft de verantwoordelijkheden van school, de regievoerder en stemt af met de directeur.

6. Vervanging bij ziekte leerkracht
Als een leerkracht ziek of afwezig is, proberen we vervanging te regelen. Dat lukt helaas niet altijd. Hoe vervanging geregeld wordt, leest u hier.

Bij een ziekmelding proberen we in te schatten hoe lang vervanging nodig is. Allereerst benaderen wij onze “eigen” invallers (bijv. parttimers of externe vervangers).

Het kan voorkomen dat de leerkrachten die dag van groep moeten wisselen. Het kan ook zijn dat lessen (bijvoorbeeld gymlessen) moeten verschuiven. Soms zetten we onderwijsassistenten in die onder verantwoordelijkheid van een leerkracht met een groep werken. In het uiterste geval verdelen we de groep over andere groepen.

Wanneer dit allemaal niet lukt, dan wordt u als ouders verzocht uw kind thuis te houden volgens de richtlijnen van de inspectie en onder de volgende afspraken:

 • “In principe” niet de eerste dag;
 • Alleen in het uiterste geval;
 • Ouders worden -indien mogelijk- schriftelijk / telefonisch bericht.
 • Kan uw kind écht niet naar huis, dan zorgen wij voor opvang.

Schooltijden

Er wordt gewerkt met een aaneengesloten rooster, de tijden zijn als volgt:

Maandag 08.30 uur – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 uur – 14.30 uur
Woensdag 08.30 uur – 12.30 uur
Donderdag 08.30 uur – 14.30 uur
Vrijdag 08.30 uur – 12.30 uur

Gedragscode

Gedragscode voor ouder(s)/verzorger(s)
Een school kan niet zonder afspraken. Voor de school kennen wij de schoolregels zoals vermeld in de schoolgids. Ook voor de ouder(s)/verzorger(s) hebben wij een gedragscode opgesteld. School en ouders zijn gebaat bij een goede samenwerking. Het naleven van de afspraken zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.

Wanneer u uw kind inschrijft voor SBO De Evenaar verklaart u zich akkoord met deze gedragscode.

Algemeen:
Ouder(s)/verzorger(s) worden geacht op de hoogte te zijn van de  regels die voor de leerlingen gelden. Wij verwachten dat deze regels door de ouder(s)/verzorger(s) onderschreven worden en dat zij, waar mogelijk, meewerken aan de naleving ervan;

 • Ouder(s)/verzorger(s) onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van de school, zoals beschreven in de schoolgids;
 • Ouders(s)/verzorger(s) houden zich nauwkeurig aan de Leerplichtwet. Verlof wordt tijdig bij de directie aangevraagd (zie de verlofregeling in de schoolgids);
 • Ouder(s)/verzorger(s) lezen de informatie die de school verstrekt nauwkeurig en vragen indien nodig om toelichting;
 • Ouder(s)/verzorger(s) geven wijzigingen in de gegevens, zoals vermeld bij inschrijving, direct aan de school door bij de administratie;
 • Ouders(s)/verzorger(s) zien erop toe dat hun kind op tijd op school aanwezig is en melden hun kind in geval van ziekte voor het begin van de lessen af.

Schoolarts

Jeugdarts (GG&GD)
Elk kind maakt tijdens de schooltijd een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens het groeiproces van uw kind wil de arts graag samen met u de veranderingen in de gaten houden. Ook de leerkracht en de commissie van begeleiding houden de gezondheid, de groei en de ontwikkeling in de gaten. Tijdens de schooltijd van uw kind vindt minimaal twee a drie keer een onderzoek plaats door de schoolarts van de GG&GD) U wordt daarvoor uitgenodigd, de resultaten worden vastgelegd in het medisch dossier van uw kind.

De jeugdarts, verbonden aan de Evenaar, houdt regelmatig zitting in het gebouw van de Evenaar, of u wordt uitgenodigd op de locatie op de Zoutkamperschans.

Jeugdarts
Meike de Haas
GGD regio Utrecht
T: 033-460 00 46

Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure
Een leerling wordt aangemeld bij De Evenaar door de ouder(s), verzorger(s) nadat er een Toelatingsverklaring (TLV) is afgegeven door het samenwerkingsverband Profi Pendi. Hoe u een TLV kunt aanvragen vindt u op de site van het samenwerkingsverband.

Wanneer ouder(s), verzorger(s) een TLV hebben ontvangen betreffende hun zoon/dochter, kan er contact opgenomen worden met de Evenaar om hun kind aan te melden. Vervolgens krijgt men een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek/intake.

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.

Activiteiten voor ouders

Oudercontacten
Er zijn algemene ouderavonden, kennismakingsavonden, contactavonden en andere ouder ontmoet-momenten. Daarnaast komen leerkrachten soms op huisbezoek, dit wordt met u persoonlijk afgestemd. De overige data voor deze activiteiten kunt u op de kalenderkaart vinden.

Ouderraad

Ouderraad
Het belangrijkste doel van de ouderraad (OR) is de praktische uitwerking van de samenwerking tussen ouders en school. Daarnaast geeft de OR informatie aan de MR. Het is de schakel tussen de ouders en school bij activiteiten. Denkt u bijvoorbeeld aan sint/kerst/oud-papier/sportdag en excursies.

De OR bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een of meerdere leden. De statuten en het huishoudelijk reglement van de OR kunt u hieronder vinden. U kunt op school of bij de OR aangeven wanneer u ook wilt meewerken.

Leden

 • 3 vacatures

Statuten en huishoudelijk reglement Ouderraad
De statuten en het huishoudelijk reglement van de OR zijn via info@sbo-evenaar.nl te verkrijgen.

Schoolverlaters

Schoolverlaters
Vanuit de groepsbespreking en het zogenaamde schoolverlaterstraject, wordt duidelijk welk type vervolgonderwijs na de Evenaar het beste aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.

Het schoolverlaterstraject leidt tot een advies (niveau en schooltype). Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • didactische onderzoeken
 • cognitieve onderzoeken
 • sociaal emotioneel onderzoek
 • zienswijze van de leerkracht
 • de landelijk wettelijk verplichte eindtoets

Het advies (niveau en schooltype) wordt besproken met ouder(s) en of verzorger(s) in een tweetal gesprekken.

In het eerste gesprek bespreken we de uitkomsten van de verschillende onderzoeken en het advies (niveau en schooltype). Tijdens het tweede gesprek wordt het onderwijskundig rapport besproken.

Het onderwijskundig rapport is een weergave van de onderzoeken en aanvullende informatie die van belang is voor het vervolgonderwijs.

Tijdens deze gesprekken leggen we ook de stappen uit die ouder(s) en/of verzorger(s) moeten nemen om hun kind aan te melden bij het vervolgonderwijs.

Wij geven aan het begin van het schooljaar voorlichting over dit schoolverlaterstraject. Deze datum wordt vermeld op de jaarkalender

Vervolgonderwijs
De criteria van de diverse schoolsoorten voor vervolgonderwijs liggen vast. Uitslagen van (intelligentie) onderzoeken en didactische achterstanden zijn maatgevend voor de vervolgscholen.

Onze leerlingen hebben dezelfde mogelijkheden van vervolgonderwijs als de kinderen uit de reguliere basisschool.

Bij de mogelijke schoolkeuze wordt mede rekening gehouden met factoren als: leeftijd, zelfvertrouwen, werkhouding, sociaal contact en de beheersing van de leerstof.

Voor het volgen van onderwijs aan een praktijkschool, school met leerwegondersteuning en speciaal vervolgonderwijs is ook een beschikking nodig van de Regionale Verwijzings Commissie Vervolgonderwijs (RVC-VO).

Nadat het advies (niveau en schooltype) met de ouder(s) en/of verzorger(s) besproken is, worden de leerlingen op de vervolgschool door de ouders aangemeld. De adjunct en/of de leerkracht van de leerling bespreekt de leerling met de ontvangende school tijdens de warme overdracht.

Via ParnasSys, mail en Parro communiceren we met ouders/verzorgers.