Voor ouders

Ziekmeldingen
Als uw kind om de een of andere reden niet naar school kan komen of later is dan verzoeken wij u tussen 8.00 uur en 8.30 uur de school te bellen op nummer 030 6048400. Dan weten wij waar uw kind is.

Ouderbetrokkenheid
U en wij hebben samen de zorg voor uw kind.

Ouder(s) en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een groot deel van de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.  Ieder heeft zijn rol en we werken samen op basis van gelijkwaardigheid. De school vindt goede samenwerking tussen school en ouder(s) belangrijk. Door ieders uiteenlopende ervaringen met, kennis van en kijk op het kind kan dit elkaar goed aanvullen en ondersteunen. De scheidslijn tussen school en gezin is niet strak, eerder vloeiend. Het heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van uw kind, onze leerling. Wij hechten dan ook veel waarde aan de contacten met de ouder(s).

Dit deel van de site is voor ouders om informatie te krijgen over De Evenaar. Wanneer u verder nog vragen heeft kunt u natuurlijk contact opnemen.

Belangrijke data en vakanties

Algemene informatie

1. Gymnastiek/Zwemmen
De gymnastieklessen worden gegeven in onze eigen gymzaal. Het is verplicht gymschoenen en gymkleding te dragen. Bijvoorbeeld een sportbroekje en een t-shirt of een turnpakje. Het is fijn als uw kind een handdoek en deo-roller meekrijgt in de gymtas om zichzelf na de les te kunnen verfrissen. Wanneer uw kind niet mee kan doen aan de gymles , moet dat schriftelijk meegedeeld worden.

Een aantal groepen uit cluster Groen gaat zwemmen. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. Tijdens het schoolzwemmen kan uw kind een zwemdiploma halen. De verantwoordelijkheden en de taken van de school en het zwembad zijn vastgesteld in het zwemprotocol. Dit protocol vindt u hier.  De zwemdag is op woensdag, tijden worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
We vragen altijd een aantal ouders om te helpen op de zwemdagen, dit zorgt ervoor dat alles goed verloopt. Wanneer er niet genoeg hulpouders zijn, zijn we vanwege de risico’s genoodzaakt het zwemmen bij deze groepen niet door te laten gaan.

Bijdrage
Voor het vervoer naar het zwembad wordt een verplichte eigen bijdrage van € 27,50 gevraagd.

Vrijwillige ouderbijdrage
​De ouderraad organiseert en financiert elk jaar veel leuke en ontspannende activiteiten voor de leerlingen.

U kunt hierbij denken aan sportactiviteiten, diverse vieringen, het gebruik van materialen maar ook het vervoer welke soms nodig is voor uitstapjes. Dankzij uw vrijwillige bijdrage, kunnen wij deze activiteiten organiseren. De hoogte van de bijdrage laten we aan de ouders/verzorgers zelf over en daarover ontvangen ouders/verzorgers een aparte brief.

1. Schoolmelk
De leerlingen ontvangen gedurende 25 weken gratis (karne)melk of yoghurt tijdens het eten.

2. Informatie voor gescheiden ouders
Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van kinderen en hun ouders. Als school vinden wij het belangrijk dat beide ouders de ontwikkeling van hun kind op de Evenaar kunnen blijven volgen. De wet stelt dat scholen verplicht zijn om beide ouders te informeren.
In geval van zeer zwaarwegende argumenten kan hier van af worden geweken. Wanneer de ouders gescheiden zijn, geldt het adres waar het kind ingeschreven staat als het huisadres. Naar dit adres wordt de post van De Evenaar gestuurd.
Wij gaan ervan uit dat de ouder die de post ontvangt de andere ouder op de hoogte houdt van belangrijke zaken op school en van de ontwikkeling van het kind. In het geval dat dit niet haalbaar is, kan de andere ouder de school vragen om rechtstreeks toe te sturen.

3. Stichting Leergeld
Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes.

Er kan een beroep gedaan worden op hulp van een lokale stichting Leergeld indien ouder(s)/verzorger(s) bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.
Ouder(s) of verzorger(s) kunnen bij de lokale Leergeld stichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) weer te laten meedoen. Meer informatie kunt u hier vinden of op school bij de maatschappelijk werker.

4. Ziekmelding kind
Wanneer uw zoon/dochter ziek is en niet naar school kan komen moet hij/zij door u ziek gemeld worden. Dit kan telefonisch  tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 030 6048400.

5. Vervanging bij ziekte leerkracht
Als een leerkracht ziek of afwezig is, proberen we vervanging te regelen. Dat lukt helaas niet altijd. Hoe vervanging geregeld wordt, leest u hier.

Bij een ziekmelding proberen we in te schatten hoe lang vervanging nodig is. Allereerst benaderen wij onze “eigen” invallers (bijv. parttimers of externe vervangers).

Het kan voorkomen dat de leerkrachten die dag van groep moeten wisselen. Het kan ook zijn dat lessen (bijvoorbeeld gymlessen) moeten verschuiven. Soms zetten we onderwijsassistenten in die onder verantwoordelijkheid van een leerkracht met een groep werken. In het uiterste geval verdelen we de groep over andere groepen.

Wanneer dit allemaal niet lukt, dan wordt u als ouders verzocht uw kind thuis te houden volgens de richtlijnen van de inspectie en onder de volgende afspraken:

 • “In principe” niet de eerste dag;
 • Alleen in het uiterste geval;
 • Ouders worden -indien mogelijk- schriftelijk / telefonisch bericht.
 • Kan uw kind écht niet naar huis, dan zorgen wij voor opvang.

Schooltijden

Er wordt gewerkt met een aaneengesloten rooster, de tijden zijn als volgt:

Maandag 08.30 uur – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 uur – 14.30 uur
Woensdag 08.30 uur – 12.30 uur
Donderdag 08.30 uur – 14.30 uur
Vrijdag 08.30 uur – 12.30 uur

Gedragscode

Gedragscode voor ouder(s)/verzorger(s)
Een school kan niet zonder afspraken. Voor de school kennen wij de schoolregels zoals vermeld in de schoolgids. Ook voor de ouder(s)/verzorger(s) hebben wij een gedragscode opgesteld. School en ouders zijn gebaat bij een goede samenwerking. Het naleven van de afspraken zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.

Wanneer u uw kind inschrijft voor SBO De Evenaar verklaart u zich akkoord met deze gedragscode.

Algemeen:
Ouder(s)/verzorger(s) worden geacht op de hoogte te zijn van de  regels die voor de leerlingen gelden. Wij verwachten dat deze regels door de ouder(s)/verzorger(s) onderschreven worden en dat zij, waar mogelijk, meewerken aan de naleving ervan;

 • Ouder(s)/verzorger(s) onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van de school, zoals beschreven in de schoolgids;
 • Ouders(s)/verzorger(s) houden zich nauwkeurig aan de Leerplichtwet. Verlof wordt tijdig bij de directie aangevraagd (zie de verlofregeling in de schoolgids);
 • Ouder(s)/verzorger(s) lezen de informatie die de school verstrekt nauwkeurig en vragen indien nodig om toelichting;
 • Ouder(s)/verzorger(s) geven wijzigingen in de gegevens, zoals vermeld bij inschrijving, direct aan de school door bij de administratie;
 • Ouders(s)/verzorger(s) zien erop toe dat hun kind op tijd op school aanwezig is en melden hun kind in geval van ziekte voor het begin van de lessen af.

Schoolarts

Jeugdarts (GG&GD)
Elk kind maakt tijdens de schooltijd een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens het groeiproces van uw kind wil de arts graag samen met u de veranderingen in de gaten houden. Ook de leerkracht en de commissie van begeleiding houden de gezondheid, de groei en de ontwikkeling in de gaten. Tijdens de schooltijd van uw kind vindt minimaal twee a drie keer een onderzoek plaats door de schoolarts van de GG&GD) U wordt daarvoor uitgenodigd, de resultaten worden vastgelegd in het medisch dossier van uw kind.

De jeugdarts, verbonden aan de Evenaar, houdt regelmatig zitting in het gebouw van de Evenaar, of u wordt uitgenodigd op de locatie op de Zoutkamperschans.

Jeugdarts
GGD regio Utrecht
T: 033-460 00 46

Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure
Een leerling wordt aangemeld bij De Evenaar door de ouder(s), verzorger(s) nadat er een Toelatingsverklaring (TLV) is afgegeven door het samenwerkingsverband Profi Pendi. Hoe u een TLV kunt aanvragen vindt u op de site van het samenwerkingsverband.

Wanneer ouder(s), verzorger(s) een TLV hebben ontvangen betreffende hun zoon/dochter, kan er contact opgenomen worden met de Evenaar om hun kind aan te melden. Vervolgens krijgt men een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek/intake.

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.

Activiteiten voor ouders

Oudercontacten
Er zijn algemene ouderavonden, kennismakingsavonden en XXL-activiteiten, contactavonden en andere ouder ontmoet-momenten. Daarnaast komen leerkrachten op huisbezoek, dit wordt met u persoonlijk afgestemd. De overige data voor deze activiteiten kunt u op de kalenderkaart vinden.

Ouderraad

Ouderraad
Het belangrijkste doel van de ouderraad (OR) is de praktische uitwerking van de samenwerking tussen ouders en school. Daarnaast geeft de OR informatie aan de MR. Het is de schakel tussen de ouders en school bij activiteiten. Denkt u bijvoorbeeld aan sint/kerst/oud-papier/sportdag en excursies.

De OR bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een of meerdere leden. De statuten en het huishoudelijk reglement van de OR kunt u hieronder vinden. U kunt op school of bij de OR aangeven wanneer u ook wilt meewerken.

Leden

 • 3 vacatures

Statuten en huishoudelijk reglement Ouderraad
De statuten en het huishoudelijk reglement van de OR zijn via info@sbo-evenaar.nl te verkrijgen.

Schoolverlaters

Schoolverlaters
Vanuit de groepsbespreking en het zogenaamde schoolverlaterstraject, wordt duidelijk welk type vervolgonderwijs na de Evenaar het beste aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.

Het schoolverlaterstraject leidt tot een advies (niveau en schooltype). Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • didactische onderzoeken
 • cognitieve onderzoeken
 • sociaal emotioneel onderzoek
 • zienswijze van de leerkracht
 • de landelijk wettelijk verplichte eindtoets

Het advies (niveau en schooltype) wordt besproken met ouder(s) en of verzorger(s) in een tweetal gesprekken.

In het eerste gesprek bespreken we de uitkomsten van de verschillende onderzoeken en het advies (niveau en schooltype). Tijdens het tweede gesprek wordt het onderwijskundig rapport besproken.

Het onderwijskundig rapport is een weergave van de onderzoeken en aanvullende informatie die van belang is voor het vervolgonderwijs.

Tijdens deze gesprekken leggen we ook de stappen uit die ouder(s) en/of verzorger(s) moeten nemen om hun kind aan te melden bij het vervolgonderwijs.

Wij geven aan het begin van het schooljaar voorlichting over dit schoolverlaterstraject. Deze datum wordt vermeld op de jaarkalender

Vervolgonderwijs
De criteria van de diverse schoolsoorten voor vervolgonderwijs liggen vast. Uitslagen van (intelligentie) onderzoeken en didactische achterstanden zijn maatgevend voor de vervolgscholen.

Onze leerlingen hebben dezelfde mogelijkheden van vervolgonderwijs als de kinderen uit de reguliere basisschool.

Bij de mogelijke schoolkeuze wordt mede rekening gehouden met factoren als: leeftijd, zelfvertrouwen, werkhouding, sociaal contact en de beheersing van de leerstof.

Voor het volgen van onderwijs aan een praktijkschool, school met leerwegondersteuning en speciaal vervolgonderwijs is ook een beschikking nodig van de Regionale Verwijzings Commissie Vervolgonderwijs (RVC-VO).

Nadat het advies (niveau en schooltype) met de ouder(s) en/of verzorger(s) besproken is, worden de leerlingen op de vervolgschool door de ouders aangemeld. De adjunct en/of de leerkracht van de leerling bespreekt de leerling met de ontvangende school tijdens de warme overdracht.

Via ParnasSys, mail en Parro communiceren we met ouders/verzorgers.