Visie en Missie

Visie
SBO De Evenaar gaat uit van de specifieke behoeftes met betrekking tot leren en sociaal emotioneel groeien van kinderen om zo een doorgaande ontwikkeling in gang te zetten.

Al het onderwijs dat deel uitmaakt van Stichting Samenwerking Nieuwegein (SSN), is er dan ook op gericht om voor iedere leerling een klimaat te creëren waarin het kind zich optimaal ontplooit.

Missie
Onze missie hebben we ontleend aan de ‘leidende principes van goed onderwijs’  van Luc Stevens.

 • Goede onderwijspraktijk is talent- en ambitie gedreven. Leerlingen worden uitgedaagd en ondersteund;
 • Goede onderwijspraktijk daagt uit tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid;
 • Leerkracht en leerling zijn full partners in leren;
 • Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden;
 • De cultuur in groep en school is open, veilig en kent een toon van respect en vertrouwen;
 • Goede onderwijspraktijk is deel van de samenleving, maar kenmerkt zich tegelijkertijd door een zekere afstand en reflectie. Het biedt een curriculum met diepte en variatie en rijke ervaringsmogelijkheden in een vanzelfsprekende verbinding met de vele werkelijkheden buiten de school;
 • De onderwijspraktijk en zijn uitgangspunten en resultaten worden getoetst en gelegitimeerd, in de eerste plaats ten dienste van de leerling en de school.

Over de Evenaar

De clusters in onze school
De Evenaar bestaat uit drie clusters:

 • cluster “zand/groen” (4-9 jarigen),
 • cluster “luchtblauw” (8-11 jarigen),
 • cluster “wolkenblauw” (10-13 jarigen).

Leerlingen worden geplaatst in een groep die past bij hun leeftijd en sociaal-emotionele ontwikkeling. De grootte van de groep is gemiddeld 14 leerlingen. De jonge groepen proberen wij kleiner dan 14 leerlingen te houden en de hogere groepen zijn groter dan 14 leerlingen.

Onze leerlingen leren in niveau-groepen en krijgen instructie van de leerkracht. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo, zodat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de individuele ontwikkeling en mogelijkheden van elk kind.

Naast het werken in niveau-groepen vinden er ook groepsactiviteiten binnen de eigen klas plaats. Duurzame sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, wereldoriëntatie en thema-lessen worden op groepsniveau aangeboden. Met de inrichting van de lokalen wordt rekening gehouden met het feit dat leerlingen zelf alles kunnen organiseren wat zij voor hun ontwikkeling nodig hebben.

Onderwijskundige uitgangspunten
De leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en ontwikkelingen.

Binnen de Evenaar wordt gewerkt vanuit de pedagogische uitgangspunten van handelingsgericht werken en oplossingsgerichte benadering.

Het onderwijs op de Evenaar wordt gebaseerd op vastgestelde leerlijnen. De hieruit voortvloeiende leerdoelen zijn uitgangspunt voor het werken in de groepen. Er wordt gewerkt met een persoonlijk ontwikkelingsplan.

We besteden veel aandacht aan het opbouwen van zelfvertrouwen waardoor de leerling zelfstandig verantwoordelijkheid kan en durft te dragen. Dit wordt mede gerealiseerd door het aanbieden van structuur (dagritme/ dag- en weektaken) waaraan leerlingen houvast hebben.

Groepsbespreking
Drie keer per jaar vindt een groepsbespreking plaats als onderdeel van de begeleiding van de leerlingen. Tijdens de groepsbespreking wordt er geëvalueerd of de gestelde (tussen)doelen behaald zijn en worden nieuwe (tussen)doelen opgesteld in overeenstemming met het ontwikkelings-perspectief van de leerling. Tevens wordt er vastgesteld of de leerling langer de inzet van het speciaal onderwijs nodig heeft.

Lerende organisatie
Het team van De Evenaar is dagelijks bezig met het leren en ontwikkelen van onze leerlingen. Wij willen ze actief betrokken houden bij het onderwijs en verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Wij vragen onze leerlingen om samen te werken en van elkaar te leren. Er wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop we met elkaar omgaan. We hebben een aantal (omgangs)regels met elkaar afgesproken. Hier wordt in de groepen regelmatig aandacht aan besteed. We gebruiken de online lesmethode KWINK voor sociaal-emotioneel leren zie Kwink – voor sociaal-emotioneel leren (kwinkopschool.nl).

Wat wij vragen van onze leerlingen, vragen wij ook van elkaar als team.

Wij zoeken naar een manier om elkaars kwaliteiten te benutten en hoe kunnen wij als team samen kunnen leren met het doel het onderwijs steeds beter te maken voor onze leerlingen.

Cultuur (in het hart van het onderwijs)
Door de ontwikkeling van het creatief vermogen krijgen leerlingen meer tools om zich voor te bereiden op de toekomst. Kinderen leren onder andere door experimenteren, presenteren, communiceren, interactie, reflectie, passie, creëren. Deze vaardigheden komen aan bod in de cultuurvakken. Door deze cultuurvakken meer te verbinden met de andere vakken, ontstaat er voor de leerling meer samenhang tussen de diverse vakken. Cultuureducatie helpt leerkrachten en leerlingen om hun creatief vermogen verder te ontwikkelen en creatieve krachten te versterken.

Passend onderwijs

Stichting Samenwerking Nieuwegein werkt vanuit de school voor SBO, De Evenaar en het expertisecentrum samen met  alle basisscholen (speciaal en regulier),  in Nieuwegein, Houten, Ijsselstein, Lopik en Vianen. Deze gemeenten horen bij het samenwerkingsverband (SWV) Profi Pendi.   Door samen te werken met de andere scholen en het delen  van de juiste expertise kunnen alle leerlingen “thuisnabij” onderwijs volgen dat bij hen past.

Wanneer u de indruk hebt dat uw kind zich binnen de basisschool niet voldoende ontwikkelt kun u een multidisciplinair overleg (MDO) aanvragen op de basisschool.

Meer hierover leest u op de site van Profi Pendi. 

U kunt ook zelf uw kind rechtstreeks aanmelden bij De Evenaar. Er wordt dan een MDO aangevraagd waarin samen met u en andere deskundigen gekeken wordt naar de beste onderwijsplek voor uw kind. Neem hiervoor contact op met de administratie op telefoonnummer 030-6048400 of stuur een mail naar info@sbo-evenaar.nl.

Structuur

Raad van Toezicht en Bestuur

Werking intern toezicht
De Evenaar is onderdeel van Stichting Samenwerking Nieuwegein (SSN). SSN heeft een Raad van Toezicht en Bestuur. Er wordt toezicht gehouden aan de hand van een vastgesteld kader dat een aantal vaste domeinen omvat: organisatie, personeel, leerlingen en financiën. Het CvB voert de directie van de school, samen met de adjuncten en een orthopedagoog.

Raad van Toezicht

 • Dhr. B. Lubbinge (voorzitter)
 • Dhr. T. Klijn
 • Dhr.  O. Willemse
 • Dhr. J. van Ommen
 • Mevr. S. Ten Doeschate

Vertegenwoordiging namens de MR:
Mevr. S. Ten Doeschate

Bestuur
Directeur/bestuurder
Carine Thesingh 06-2221098

Secretariaat bestuur:
Postbus 7107, 3430 JC Nieuwegein
030–6372144
b.vandijk@sbo-evenaar.nl

Jaarverslag

Lees hier het jaarverslag van 2022.

De Directie

De directie heeft de algehele leiding over de organisatie.  Dit betreft inhoud geven aan het onderwijs, personeelsbeleid, financiën en beheer.

In de school wordt gewerkt met drie clusters en het expertisecentrum. Voor iedere cluster is een adjunct-directeur aangesteld. Zij hebben tot taak de dagelijkse gang van zaken te waarborgen en de zorg voor de leerlingen te coördineren. Naast de leerkracht en de orthopedagoog is de adjunct -directeur het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.

Adjunct-directeuren

 • Hanna Wolters: cluster Groen,
 • Sander Jue en Lisa van Rossum: cluster Luchtblauw,
 • Dave Groenhuijzen: cluster Wolkenblauw,
 • Coördinator Taalatelier: Thekla van Verseveld,
 • Coordinator Het Jonge Kind: Petra van der Valk.

Klachtenregelingen

Klachtenregeling SBO Nieuwegein

De Evenaar hanteert een interne klachtenregeling.

Als u een probleem heeft met een leerkracht, de kwaliteit van het onderwijs of ontevreden bent hoe organisatorische zaken geregeld worden dan kunt u een klacht indienen bij de adjunct-directeur.
Deze luistert naar uw verhaal en vraagt zo nodig ook naar de mening van de leerkracht. Daarna vindt er meestal een gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouder(s).  Is het probleem daarmee niet opgelost, dan volgt een gesprek met de directeur/bestuurder. Dit kan plaatsvinden in aanwezigheid van de leerkracht en de adjunct-directeur. Na dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt aan de ouder(s), die de klacht hebben ingediend, opgestuurd. Als u dat wilt, kunt u uw mening aan het verslag toevoegen. Dat moet binnen één week na toezending plaatsvinden.

Wanneer dit ook geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon die door het bestuur is aangesteld.

Externe vertrouwenspersoon: Monique van der Putten

Email: vertrouwenspersoonSSN@aol.com

Als ook het gesprek met deze vertrouwenspersoon geen oplossing biedt, dan kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie.

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is:

Postbus 95572,
2509 CN ’s Gravenhage

Klachtenregeling Primair Onderwijs

De school valt onder:
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800–8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900–1113111.

Medezeggeschapsraad

De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan dat meedenkt over de koers van De Evenaar, het Taalatelier en het expertisecentrum. De MR wordt tijdig betrokken bij ontwikkelingen en beleidsvoornemens van het bestuur.

De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het bestuur zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet.

Het reglement bevat bepalingen over o.a. samenstelling en verkiezing, bevoegdheden, taken en werkwijze van de leden van de medezeggenschapsraad.

De MR van de Evenaar bestaat uit  zes personen, drie leden vanuit het schoolteam en drie leden vanuit de ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school.

Ouders:

 • D. van der Kuyl
 • K. El Guallai
 • C. van Scherpenzeel van den Akker

Personeelsleden:

 • E. Kerk
 • A. Nagtegaal
 • H. Metalsi

Vergaderingen:

De MR vergadert 5 x met het bestuur en twee keer per jaar met  RvT leden

Vergaderingen 2022-2023:

 • Dinsdag 10-10-23 16:00 u
 • Dinsdag 28-11-23 16:00 u
 • Dinsdag 06-02-24 16:00 u
 • Dinsdag 16-04-24 16.00 u
 • Dinsdag 02-07-24 16.00 u

Klik hier voor het MR regl ement van De Evenaar.

Inspectie

Het oordeel van de Inspectie
De Inspectie van het Onderwijs bezoekt eens in de 4 jaar de school.  Voor SBO De Evenaar heeft de inspectie op 20 januari 2023 de beoordeling voldoende afgegeven. De herstelopdracht t.a.v. het burgerschapsonderwijs is ook goedgekeurd. Download hier de rapporten.

Het inspectierapport kunt u ook vinden op de website van de Onderwijs Inspectie.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stichting Samenwerking Nieuwegein heeft alle processen in de school die te maken met hebben met gegevensbescherming  vastgelegd en de medewerkers erop geschoold.  We voldoen aan  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is voor de gehele Europese Unie.

Hiertoe heeft Stichting Samenwerking Nieuwegein conform de regelgeving een  Functionaris Gegevensbescherming benoemd in de persoon van mevr. Anita de Bie. Daarnaast is de heer Leon Hardijzer, beheerder binnen Stichting Samenwerking Nieuwegein benoemd als Security Officer. Hij onderhoudt de directe contacten met de Functionaris Gegevensbescherming in geval van datalekken.

Het digitale adres om zaken verband houdende met de AVG wetgeving te melden is avg@sbo-evenaar.nl . Hier kunnen ook mogelijke veiligheidsproblemen en datalekken gemeld worden.

SSN vraagt  niet meer gegevens op dan strikt noodzakelijk. Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming leggen we jaarlijks vast met een handtekening van de ouder(s).

Klik hier voor het Privacyreglement
Klik hier voor de Privacytoelichting
Klik hier voor het ICT- protocol
Klik hier voor het Informatiebeveiligings- en privacybeleid