Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Wet bescherming Persoonsgegevens is per 25 mei 2018 vervallen. De Autoriteit Persoonsgegevens wordt de centrale instantie (APG).

Stichting Samenwerking Nieuwegein heeft in samenwerking met Groenendijk OA een start gemaakt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 gaat gelden voor de gehele Europese Unie.

Hiertoe heeft Stichting Samenwerking Nieuwegein conform de regelgeving een externe Functionaris Gegevensbescherming benoemd in de persoon van de heer Gerard Kroese. Daarnaast is de heer Leon Hardijzer, werkzaam binnen Stichting Samenwerking Nieuwegein benoemd als Security Officer. Hij onderhoudt de directe contacten met de Functionaris Gegevensbescherming in geval van datalekken.

Binnen Stichting Samenwerking Nieuwegein is een werkgroep geformeerd, voorgezeten door de Functionaris Gegevensbescherming, die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen de Stichting.
Momenteel zijn we bezig met het invullen van het Register Verwerkingen, het verzamelen en beoordelen van de verwerkersovereenkomsten, het bespreken en vragen om instemming van het Privacy Beleid. Daarnaast zijn nieuwe inschrijfformulieren op de scholen ingevoerd voor het nieuwe schooljaar, die voldoen aan de AVG.

De Evenaar moet betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Scholen moeten goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen. Het digitale loket om zaken verband houdende met de AVG wetgeving te melden evenals mogelijke veiligheidsproblemen en (mogelijke) datalekken is gekoppeld aan  het emailadres  avg@sbo-evenaar.nl .

Scholen zijn verplicht om beter te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk.
Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen.